Reklamacje i Zwroty

Ragulamin Reklamacji

 1. Definicje
  • “Sprzedawca” oznacza XMC Good Solutions z siedzibą w Kołobrzeg ul. Myśliwska 19/7, NIP 6711538783.
  • “Klient” oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
  • “Produkty” oznacza towary dostępne w ofercie sklepu.
 2. Zakres i Terminy Reklamacji
  • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
  • Reklamacje są akceptowane w przypadku wad fizycznych produktu lub niezgodności z zamówieniem.
 3. Procedura Reklamacji
  • Reklamację należy zgłosić na piśmie, w tym opisując wady produktu, wadliwy produkt oraz załączając dowód zakupu (pobierz formularz reklamacji).
  • Reklamacje można zgłosić poprzez e-mail na adres: office@xmc.pl lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia.
 4. Odpowiedzialność
  • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu lub dokonania zwrotu środków na konto Klienta.
 5. Ograniczenie Odpowiedzialności
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania produktów.
  • Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez Klienta.
 6. Postanowienia Końcowe
  • Regulamin reklamacji stanowi integralną część regulaminu ogólnego sklepu CBD.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin zwrotów

 1. Definicje
  • “Sprzedawca” oznacza XMC Good Solutions z siedzibą w Kołobrzeg ul. Myśliwska 19/7, NIP 6711538783.
  • “Klient” oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
  • “Produkty” oznacza towary dostępne w ofercie sklepu CBD.
 2. Prawo do Zwrotu Towarów
  • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 3. Procedura Zwrotu Towarów
  • Aby skorzystać z prawa do zwrotu towaru, Klient musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające informacje o produkcie, numerze zamówienia oraz swoich danych kontaktowych.
  • Formularz o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez e-mail na adres: office@xmc.pl lub za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej sklepu (pobierz formularz zwrotu).
  • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru z powrotem.
 4. Warunki Zwrotu Towarów
  • Towary muszą być zwracane w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu.
  • Klient ponosi koszty zwrotu towarów.
 5. Wyjątki od Prawa Zwrotu
  • Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów spożywczych lub produktów, które ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu.
 6. Odpowiedzialność
  • W przypadku stwierdzenia wadliwości lub niezgodności z zamówieniem, Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu środków lub wymiany towaru.
 7. Postanowienia Końcowe
  • Regulamin zwrotów stanowi integralną część regulaminu ogólnego sklepu CBD.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.